New Document
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา คติพจน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทรัพยากร
กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานการเงินสินทรัพย์และงบประมาณ
e-filling สพฐ.
e-office สพฐ.
e-office สพป.นศ 4
OBEC-Mail
SMSS
Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
New Document
โรงเรียนฉลองรัฐประกาศเลื่อนการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องจากกรณ๊อุทกภัยน้ำท่วม
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างทางเท้าและหลังคามุงทางเท้า
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 http://www.sillapa.net/home/

New Document
รูปกิจกรรม
Untitled Document
485893.jpg
ทักษะวิชาการ
485893.jpg
ทักษะวิชาการ
400114.jpg
แข่งทักษะวิชาการ


Document

นายกิตติชัย ไชยศร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

นายมีชัย พิทักษ์วงค์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยงาน
สพม.12
สพฐ.
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านในดอน ตำบล ฉลอง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80120 โทรศัพท์ 075476663 โทรสาร 075476662