New Document
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา คติพจน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทรัพยากร
กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานการเงินสินทรัพย์และงบประมาณ
e-filling สพฐ.
e-office สพฐ.
e-office สพป.นศ 4
OBEC-Mail
SMSS
Document
ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 39 86
มัธยมศึกษาปีที่ 2 37 41 78
มัธยมศึกษาปีที่ 3 44 27 71
มัธยมศึกษาปีที่ 4 29 25 54
มัธยมศึกษาปีที่ 5 29 32 61
มัธยมศึกษาปีที่ 6 26 24 50
รวมทั้งสิ้น 212 188 400
Document

นายกิตติชัย ไชยศร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

นายมีชัย พิทักษ์วงค์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยงาน
สพม.12
สพฐ.
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านในดอน ตำบล ฉลอง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80120 โทรศัพท์ 075476663 โทรสาร 075476662